PANGGIH PENGANTIN GAGRAG NGAYOGYAKARTA

PANGGIH PENGANTIN GAGRAG NGAYOGYAKARTA

1.PISANG SANGGAN
Panggihing risang temanten nimas…….. lan dhimas ………… kapurwakan pasrah pisang sanggan, sanggan panebus inggih sinebat sanggan pamethuk panebusing pengantin putri. Wus tinata arsa lumaksana kang maragani bapak/ibu …
Rerepen Asmaradana….
Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Among ati pawitane……..
Luput pisan keno pisan…
Yen gampang luwih gampang
Yen angel angel kalangkung
Tan keno tinumbas arta….

Pisang sanggan sampun katampi dening ibu…. minangka tanda cihna saguh/ sesanggeman penganten putri nimas…… kang sampun kawengku dening priya dhimas…. kinarya syarat sarana murwakani jangkeping upacara panggih gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pisang sanggan awujud pisang raja rinengga adi,
Mugya gesanging temanten sarimbit pinindho raja kang darbe watak ambek para marta berbudi bawa leksana. Wibawa sembada pinayungan kamulyan pindha sang raja.

2.KEMBAR MAYANG


Samapta risang pengantin kekalih…. Ginarebeg sagunging kulawarga ingkang samya humiring, satuhu unggyan kang tinata kanthi tumata jajar rampit,
binayang bayang temanten kawuryan Gendhing ladrang pengantin………….
==Kawistara kang munggweng memanuking lampah ibu………. miwah ibu….. sesepuh kang maragani ngasta kembar mayang ugi winastan, kalpataru, dewa ndaru, joyodaru, sekar kalpataru, woh surya lan tengsu, wit panguripan inggih kelanggengan… ingkang kinarya sarana dhauping temanten sarimbit, tandha cihna bilih ingkang dhaup taksih jejering kenya lan jejaka. Kembar mayang yaiku kembare temanten sakloron, lire kembar asih lan tresnane, kembar cipta rasa lan karsane. Kembar mayang sinempyokaken hangganya pengantin kakung, murih kentas salwiring sukerta, tinebihna tulaksarik, tebih ing rubeda celak ing kanugrahan lan kabagyan.

3.BALANGAN GANTAL

Saya caket saya ngalela dennya lumaksana, risang temanten dupi wus dumugi papan kang sinedya inggih sasana panggih, sigra kandeg sawetawis, temanten sami apagut tingal, tempuking pandulu catur netra, mbabar raos geter jroning manah, sigra kumlawe astanira sarwi ambalang gantal.
Gantal nun ninggih suruh ingkang lininthing tinangsulan lawe wenang, suruh lumah lawan kurepe sinawang seje rupane ginigit padha rasane.
sanajan sajuga jejer priya satunggal mijil wanita, kalamun sampun gambuhing penggalih, manunggal rasa cipta miwah karsane, temu ing raos, tinangsulan ing raos tresna ingkang suci, bakal pinasthi dadya jatu kramane, pinesthi dadi jodhone.

4.NGRANU PADA

Penganten putri gya anjengku, nguswa pepadaning ingkang garwa
angasta “siwur kencana” gya amijiki samparaning ingkang raka kang winastan ranupada, kanthi sedya ngatonaken darma bekti mring garwa, amberat salwiring sukerto, satemah anggeniro lumebet ing alam madyo gesang bebrayan, saged lulus raharjo manggih kamulyan.
Kendhaga kencana kang isi tirta wening, paweninging kautamen ketingal kambang kambang kumambanging sekar sritaman, kanthil, melati lan mawar
minangka tuk sumber sumbering panguripan, den pepuji amrih ing tembe ngambar arum gandane, risang pinanganten, kuncara asmane, bisa dadi tuladha tepa palupining brayat.
Paripurna winijikan samparaniro gya tanggap sasmita ingkang raka kumlawe astane mbyantu kanthi jinunjung jumeneng risang pinanganten putri kebak ing raos tresna asih, pralampitane titah ingkang mijil kakung badhe tansah paring pangayoman dhumateng pawestri, minangka jejering priya, kasdu ngangkat drajating wanodya, sesrengan gesang palakrama.

5.WIJI DADI

Juru sumbaga tama wus kepareng ngasta antiga saking tembung tigan utawi tiga, werdining lahir urip jodo lan pati, kendel sakwetawis ngeningaken cipta minta mring gusti kang akarya loka, bibit kawit wontening toya suci ingkang wening, ndadosaken tresna suci ingkang ngrembaka, murih kasembadan kang sinedya gya antiga munggwing palarapan pengantin kekalih asta kumlawe antiga kabunceng ing bantala pecah sak nalika.! (IRINGAN gangsaran)
Ingkang mijil saking angganing pengantin kakung awarni seta ingkang mijil saking angganing pengantin putri awarni rekta, kepareng manunggal… wiji dadi… temanten enggal kaparingan pratima utawi momongan wohing polokarami, babar tumangkar tedhak turun putra wayah sinartan ginadhang mugi sri temanten saged nuwuhaken kautamen ingkang suci pantes tinulad dening bebrayaning sesami.

6.KIRAB PENGANTIN


Rep sidhem premanen tan ana sabawaning walang ngalisik… minangka bebukaning kandha ya bebukaning carita: Anenggih punika ta warnanira Gedung…………………… ingkang minangka panti wiwaha pahargyan dhauping pengantin kekalih nimas…………………. lan dhimas …………………… rinengga katon edi peni.
Kawistara pengantin sarimbit kang sinebat mustikaning pahargyan nimas …dimas….. arsa lumaksana ing marga tinuju dhampar rinengga.
Memanuking kirab pengantin sang subamanggolo ngagem busana senopati mentaraman nyayogyakarta hadiningrat. Katon gagah pideksa….. sarwa sarwi cukat terampil trengginas sembada wibawa ngentasi karya kanthi sengguh datan mingkuh, astanira ngasta pedhang ligan temumpang ing pamindhangan jumangkah kanthi pada nut iramaning gangsa, teteken tekun murih tekan lamun bisa kasembadan, kanthi prigen tegen mugen.
Punika ta warnanira mustikaning gati….. Pengantin putri ngagem busana “paes ageng kanigaran”
Dhasar karengga ing busana kang sarwa sarwi edi-endah, dhasar ruruh ladak pasemone, sulistya rupane endah warnane. Pengantin putri ngagem cundhuk wulan tumanggal tinaretes sesotya pinatut kaliyan cundhuk mentul engkang tansah ebah-ebah kinarya lumaksana. Sangsangan rukmi ginepeng kinarya tiba njaja, pinapit sesotya, dadya pepinglone kang samya humiyat. Pengantin putri ngagem kebayak landhung apindha salaka, ketingal menawi pengantin putri tansah nengenaken ing tatakrami kiyat dadya wadhahing wewadi, bisa setiti, gemi, surti, ngati ati. Palarapan sinungging, gajahan, pengapit sinon godheg, wimba pepaes menjangan ranggah kanthi pralampita pengantin putri cekat ceket lincah terampil trengginas. idhep ngudhup turi, netra kocak lindri lindri, blalak blalak, arasan nduren sajuring, driji mucuk eri bangkean nawon kemit asta gendhewa pinenthang lambean blarak sempal pamindangan nraju emas.. esem kang ngujiwat, pratandha yen pengantin putri tansah ..bagyo, gumbira sajroning nala.
Pengantin kakung bagus pasuryane… Ngagem mekutha kanigara.. pinalipit rukmi ginepeng, retna kumala sesumping sekar kanthil dhasar ngagem sangsangan kencana ingkang kinarya rebut asri kaliyan sangsangan pusparinonce munggwing jangga lumeber ing pamidhangan, kawuryan yayah taksaka ingkang mijil saking situbanda layu. Wimbuh akarya pantese temanten kakung, ngagem warna kresna sinulam ing wenang prada kencana, pating calorot cahyane sumunar katon tejane. Peningset cindhe, sabuk baludru, wangkingan warangka ladrang ukiran nunggak semi. Dhuwung rinengga puspa rinonce, ebah ebah kinarya lumaksana kadulu amimbuhi pekik warnaning pengantin kakung.
Yen sinawang katon sembada wibawa edi endah kawuryan, astanira pengantin kekalih tansah gandheng konca atut runtut reretengan datan ginggang sarikma pinara sasra. tansah pinaringan kanugrahan gesang ingkang bagya mulya.

7.TAMPA KAYA


Eling eling wiwit timur pengentin sampun ginulang babagan budaya ingkang adi luhung, tumunten nglestantunaken adicara “tampa kaya”
dupi wus tumapak ing titi laksana, penganten kakung gya jumeneng maringaken guna kaya tinampi ingkang garwa.
Minangka tetungguling kulawarga kagungan tanggel jawab nyekapi baga, wastra miwah wisma ing kulawarga, tampa kaya kacang kawak, dhele kawak, jagung kawak, wos jenar, arto receh, ingkang adoh dadya cedhak ingkang cedhak dadya tansah semanak. mugi risang panganten ing tembe kacekapan baga wastra, sageda lumeber mring para kadang sentana tangga tepalih ingkang tasih nandhang cecingkrangan.
Kawuryan risang pinanganten putri nampi tampa kaya datan wonten ingkang marebel sanajan sajuga, mratandhani dados wanodya ingkang gemi nastiti, surti tur ngati-ati.
Asiling tompa kaya kacancang pojoking sindur cekak kanthi madhet singset datan rumebel gya mrepeki rama miwah ibu katitipaken mring wanodya kang pinitados rumekso kawidagdaning tampa kaya nun inggih ingkang ibu. paripurna nitipaken tampa kaya, pengantin sarimbit wangsul ing sasana sakawit, nenggih sasana rinengga.

8.DHAHAR KLIMAH


Tumuli risang pinanganten arsa nindaaken dhahar klimah, kapurwakan amijiki asta, pengantin kakung ngepel sekul ngantos cacah tiga …… kang wus rinacik lawuh ati anteb rumaket kempel padhet datan wigar ambyar kumepyar datan wonten ingkang gagar, ing pangajap manunggaling cipta rasa miwah karsane pengantin sarimbit. Kawistara penganten putri gya andhahar kanthi dedonga murih pikantuk berkahing widhi, kadhahar kanthi kebak ing suka gumbira karaos raosaken, wonten raos manis, asin, asem, kanthi pepeling bilih gesang menika wonten kalanipun manis, getir, pait. Nanging pengantin kekalih kedah saged anyikepi, menapa malih wewadining diri, garwa miwah keluarga sagedta kajagi, jumbuh ingkang ginayuh, sak yek sak eko karti sembada ingkang sinedya, rengganeng basa mekaten sinebat manunggaling karso marganing mulya, slamet datan wonten reribet, basuki kang kaesti sugeng kang tanpa pambeng.

9.NGUNJUK TIRTA WENING


Paripurna dhahar, pengantin sarimbit ngunjuk toya wening, kanthi weninging nala tresnaning penganting ingkang sampun kinanthen manah ingkang suci, kinanthen antebing kalbu lan kencenging pikir…. dadya pratandha, kalamun risang pinanganten badhe necep maduning asmara janma, manunggalaken ing rasa, satemah mijilaken koma warni seta saking pokaling bapa, miwah koma warni rekta saking pokaling rena, ing tembe saged mbabar putra kang minangka rerengganing balewisma,

10.SUNGKEM


Kapurwakan lolosing duwung lepasing cenela kapratitisaken dening ibu juru paes/sumbagatama pengantin arsa ngaturaken bekti dhumateng rama miwah ibu, Wujud darma bekti putra kang mituhu dateng rama miwah ibu, caos kormat nyuwun berkah tambahaing pangestu ing adicara ngabekten.sungkem.
Penganten kakung wus jengkar saking dampar dhampar rinengga, anganthi ingkang garwa lumarap ngabyantara myang kang para pinundhi, nenggih rama ibu, lampah jengku bebasan sata matarangan, esthining penggalih amung sumedya sumungkem caos bekti dhumateng pepadanipun ingkang romo miwah ibu, sigro tumungkul yayah konjem pertiwi wadanane temanten sarimbit,
Tangkepeng asta sarwa sumembah ing jengku iring kanan, sinartan enenging cipta rumasuk ing sanubari, anyuwun rumentahing pudya hastowa saking rama miwah ibu, mring esthining driya denira bebrayan, tansah manggih kanugrahan, kabagyan lan kamulyan saking Gusti kang Moho Welas lan Asih.
Dupi sinungkeman ing pepadanira ingkang rama miwah ibu, datan bisa ngendhika, kadya sinendhal mayang batine, sumedhot ing galih, dhene putra kang kalairake titi wanci iki wus dewoso arep mangun bale wismo, datan karasa trenyuhing nala akarya tumetesing waspa lamun kadya mutiara rinonce tumetes ing arasan, ingelus – elus pamidhangane ingkang putra, ingusap – usap rekmane, ingaras kebak ing raos tresna asih.
Jro sumungkem anguswa pepadane ingkang rama ibu, penganten anggung enget marang purwaning dumadi duk rikala linairake aneng jagad padhang, ginadhang gadhang kinang kudang wiwit alit ngantos dewasa,
Enget marang rama ingkang wus sembada angukir jiwa ragane miwah dadya lantaraning tumuwuh semi ngrembaka mrajak kadya tukuling jarak.
Enget marang ibu ingkang wus kuwawa dadya papaning yuga brata salebeting nawa candra dasa ari, sarta anggulowentah wiwit kalane ing ngguwa garba nganti tumekeng akhir dewoso, rumaos menawi ageng sanget anggenipun katah dusanipun lan lepat dateng romo ibu lan kapetangan budhi. enget kapan saged atur pinwales caos pisungsung.
Eling – eling risang panganten wiwit timur mula anggung ginunggung mring pepoyaning kautamen, pramila namung sakedhep netra wus bangkit angusadani onenging nala, nadyan anandhang sungkawa cekap ing samudana. Dupi wus paripurna anggenipun sungkem pangabekten dateng padanipun rama-ibu, temanten lajeng kanthi kebak tata lan kasusilan, subositaning putra dateng tiyang sepuh, jumangkah lon-lonan arsa nglenggahi dhampar rinenggo ingkang kacondro sarwo sarwi edipeni.

Nyarengi sungkem ugi saged rerepen:
DHANDHANGGULA:
Rama ibu kang luhuring budi
Ingkang hangukir jiwa lan raga
Kang agung pangurbananne
Paring pituduh luhur
Mrih rahayuning putra
Lulus kang ginayuh
Sedaya ribet rubeda
Linambaran kanthi sabaring penggalih
Tuhu pantes sinembah

Kadya sinendhal rasaning ati
Panyungkeme kang putra sajuga
Tumetes deres waspane
Tan kuwawa jroning kalbu
Ngondhok ondhok rasaninggalih
Alon ngandikanira
Dhuh angger putraku
Sun tampa panyungkemira
Muga-muga antuk berkahing hyang widi
Nggonira je-jodhohan

Muga antuk nugrahaning gusti
Panjang yuswa atut palakrama
Tresna asih salawase
Nadyan benjang wus sepuh
Saya welas rasaning ati
Eling mring lelabuhan
Sang kakung satuhu
Ngayomi mring kulawarga
Risang putri tutwuri pan handayani
Dahat minta kamulyan

LEAVE A REPLY

Message Us on WhatsApp